مديريت برنامه‌ریزی وکنترل ترافیک در بحران

تالیف:دکتر محمدرضا احدی و مهندس مقصود پوریاری