راهنمای مدیریت صحنه تصادفات

مولفان: دکتر موسی امیری و دکتر محمد رضا احدی