راهنمای طراحی روسازی بتنی

راهنمای طراحی روسازی بتنی

راهنمای طراحی روسازی بتنی

مترجمان : دكتر محمدرضا احدی و مهندس فرید قیم اصغری

جهت تهیه  کتاب راهنمای طراحی روسازی بتنی – ویراش دوم با انتشارات مر کز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی  با شماره  02188384132 تماس بگیرید