طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

مترجمین: دکتر محمدرضا احدی، مهندس فرید قیم اصغری، مهندس احسان یعقوبی

کتاب حاضر در زمینه طراحی، اجرا و عملکرد انواع روسازی بتنی، مبتنی بر منابع و مراجع معتبر علمی با پشتوانه سالها تجربه اجرایی و تحقیقات اخیر تهیه گردیده است.